► Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 250,00 excl. BTW
► Pallet bestellingen, vraag een offerte aan!
►Tel. 085-0220064
► Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 250,00 excl. BTW
ALGEMENE VOORWAARDEN EUROFOLIE BV - KVK 63794381

1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Eurofolie bv, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
b. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
c. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
d. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.
e. Algemene voorwaarden die door de koper worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of Eurofolie deze uitdrukkelijk heeft uitgesloten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Eurofolie is ingestemd.
f. Eurofolie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.

2. Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijzen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de koper verstrekte specificaties. De verstrekte informatie is voor Eurofolie slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen blijven voorbehouden.
c. Alle door Eurofolie verstrekte adviezen en mededelingen omtrent aanwendingsmogelijkheden van door Eurofolie te leveren goederen worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
d. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Eurofolie niet tot levering cq. acceptatie van de order.
e. Eurofolie heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een order geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat daaruit enige schadeplichtigheid voort kan vloeien.

3. Overeenkomst

a. Eurofolie is pas gebonden nadat een order door haar schriftelijk is bevestigd of als met de levering en/of uitvoering is begonnen. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven. Afwijkingen van een orderbevestiging binden Eurofolie pas, nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
b. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Eurofolie of namens Eurofolie gedaan door haar verkopers of andere tussenpersonen, binden Eurofolie slechts indien deze door Eurofolie schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
c. Voor leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte cq. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als orderbevestiging beschouwd, die geacht wordt de overeenkomst volledig en juist weer te geven.
d. Elke overeenkomst wordt aangedaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper - uitsluitend ter beoordeling aan Eurofolie - voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.
e. Eurofolie is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als overige verplichtingen voldaan zal worden, ook indien Eurofolie na de totstandkoming van een overeenkomst tot de overtuiging komt dat betaling van de desbetreffende goederen niet meer voldoende gewaarborgd is. Indien in het laatste geval de koper niet binnen 14 dagen aan de eis tot zekerheidstelling heeft voldaan, is Eurofolie gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
f. De koper is verplicht - indien de levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de levering moet plaatsvinden op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door Eurofolie, schriftelijk aan Eurofolie bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Eurofolie kan worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
g. In aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden Eurofolie niet. Eurofolie is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

4. Prijzen

a. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijziging.
b. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
c. Voor zendingen beneden de door Eurofolie vastgestelde minimum ordergrootte, is de koper de op het moment van levering geldende administratie- en transportkosten verschuldigd.
d. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Eurofolie gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen worden bij de orderbevestiging vermeld. Eurofolie is ook gerechtigd bij reeds schriftelijk bevestigde, doch nog niet gefactureerde orders, de verhoogde prijzen te factureren. In een dergelijk geval heeft de koper het recht om binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging is medegedeeld, de order te annuleren. Zijn de goederen zelf reeds geproduceerd of zijn de grondstoffen bestemd voor de fabricage daarvan reeds ingekocht, dan blijft de koper gehouden om, indien Eurofolie dat wenst, de partij tegen de oorspronkelijke prijs af te nemen.
e. Indien Eurofolie tot een prijsverlaging gedwongen wordt, heeft zij het recht binnen 11 dagen na het bekend worden daarvan, de desbetreffende orders te annuleren.
f. Indien na schriftelijke bevestiging van een order een wijziging van meer dan 2,5% optreedt in de koers van de geldsoort van het land van herkomst van de desbetreffende goederen en/of grondstoffen bestemd voor de fabricage daarvan, ten opzichte van de Euro, zoals die op de datum van orderbevestiging was, heeft Eurofolie het recht deze wijziging aan de koper door te berekenen.
g. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de levering van goederen, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de koper, komen voor rekening van de koper. De door Eurofolie terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.

5. Levering en levertijd

a. Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee Eurofolie voldoet aan haar afleveringsverplichting. Mede met het oog op het in artikel 11 bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, hoeft levering geen eigendomsovergang teweeg te brengen.
b. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering boven de vastgestelde minimum ordergrootte franco aan huis/bedrijf van de koper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf/magazijn van Eurofolie verlaten.
c. De koper is verplicht het geleverde cq. de verpakking direct bij aflevering op eventuele tekorten of beschadiging te controleren danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Eurofolie dat de goederen ter beschikking van de koper staan.
d. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de koper op de afleveringsbon of ander vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
e. Eurofolie heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en per deellevering de koper afzonderlijk te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze voorwaarden. Eurofolie heeft tevens het recht een uitgevoerde order direct na gereedkoming te factureren en te verzenden; de koper is verplicht deze direct in ontvangst te nemen.
f. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop Eurofolie, conform het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden, is gebonden. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, danwel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van Eurofolie zijn, danwel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Eurofolie een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.
g. De door Eurofolie opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden slechts bij benadering en nooit als fatale termijn als bedoeld in de wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, het recht om de levering te weigeren, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samen-hangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eurofolie, fouten van haar personeelsleden of door Eurofolie ingeschakelde derden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal Eurofolie in nader overleg treden met de koper.
h. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de koper niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
i. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van Eurofolie of toeleveranciers van Eurofolie hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen.
j. Indien door de koper bestelde goederen/of grondstoffen bestemd voor de fabricage daarvan, op verzoek van de koper door ons opgeslagen worden dan wel indien Eurofolie door nalatigheid van de koper genoodzaakt is de goederen en/of grondstoffen op te slaan, dan zijn deze goederen en/of grondstoffen voor rekening en risico van de koper waaronder begrepen het risico van kwaliteitsachteruitgang. Eurofolie is dan gerechtigd om vanaf de overeengekomen leveringsdatum de dan geldende opslagkosten aan de koper in rekening te brengen.
k. In ieder geval is de koper, als hij meent dat Eurofolie de levertijd heeft overschreden, gehouden Eurofolie schriftelijk in gebreke te stellen en Eurofolie alsnog een extra levertijd toe te staan van minimaal 14 dagen.
l. Indien de levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, is de koper gerechtigd een order met betrekking tot standaard goederen te annuleren, zonder dat aan de annulering kosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de koper speciaal bestelde goederen of aan te passen goederen niet mogelijk.
m. Ten aanzien van schade, door de koper geleden tengevolge van overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 13 van deze voorwaarden.
n. Vellen en rollen worden bruto geleverd, waaronder te verstaan het gewicht van de producten, inclusief eerste verpakking en kern.
Indien bij overeengekomen afname van een order in gedeelten binnen een bepaalde tijd, de totale orderhoeveelheid niet binnen die tijd is afgenomen, alsook, indien bij overeengekomen afname van een order in gedeelten zonder een bepaalde tijd van afname te zijn overeengekomen, de totale orderhoeveelheid niet binnen zes maanden na aflevering van het eerste gedeelte is afgenomen, heeft Eurofolie het recht om het restant op de gebruikelijke wijze te factureren en eventueel ook direct tot levering van het restant over te gaan danwel, naar eigen keuze, opslagkosten in rekening te brengen, of de order, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Transport en risico

a. Het vervoer van alle zaken die verband houden met de order geschiedt steeds, ook als franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender (Eurofolie) is. Direct na ontvangst zijn de goederen voor risico van de koper.
b. Bij vermissing, verwisseling en/of beschadiging tijdens het transport bestaat geen verplichting tot vervangende levering, noch tot enige (schade-)vergoeding voor winstderving, noch tot terugname van de geleverde goederen. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd als de koper verklaard heeft de extra kosten daarvan te zullen voldoen.
c. Plaats van levering is de in de orderbevestiging of overeenkomst genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van Eurofolie en/of vervoermiddelen van derden, en wel op kosten van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
d. Als geen plaats van levering is genoemd of franco levering is overeenkomen, geschieden de leveringen ‘af-magazijn’, waarmee wordt bedoeld de plaats van waaruit door of namens Eurofolie wordt geleverd, exclusief verpakking en op risico van de koper.
e. Bij bestellingen en/of zendingen die moeten worden geleverd buiten Nederland geldt de clausule 'ex-works’ ('af-magazijn'), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de goederen voor de koper conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer en de levering is gemaakt.
f. Bij verandering van de plaats van levering, is de koper verplicht minimaal 10 dagen voor levering Eurofolie daarvan schriftelijk mededeling te doen, en daarbij de nieuwe plaats op te geven.
g. De eventuele eerste verpakking van te leveren goederen is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingseisen, komen voor rekening van de koper. De door Eurofolie terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.
h. Indien door overmacht de kosten verbonden aan het middel van vervoer, waarvan normaliter gebruik gemaakt wordt, boven de gebruikelijke hoogte stijgen, of als op verzoek van de koper van een duurder middel van vervoer gebruik wordt gemaakt, zijn de extra kosten voor rekening van de koper.
i. Indien de goederen door de koper worden afgehaald kan de koper daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie.

7. Afwijkingen en ontvangst

a. Leveringen worden geacht correct te zijn uitgevoerd, indien de bestelde goederen een afwijking van het overeengekomene, zowel naar boven als naar beneden, vertonen van niet meer dan 10% in lengte en/of breedte en/of dikte. Hoeveelheden:
    - tot 500 kg 25%
    - 500 – 1000 kg 15%
    - vanaf 1000 kg 10%
b. Indien de uitvoering van een order plaatsvindt door leveringen in gedeelten, dient bij de bepaling van de toelaatbaarheid van de afwijking, de uitvoering van de order in zijn geheel in aanmerking genomen te worden.
c. Eurofolie is gerechtigd voor een toegestane meer- cq. minderlevering de koopsom te verhogen cq. te verlagen.
d. Het door of namens de vervoerder getekende exemplaar van de vrachtbrief of ander vervoersdocument geldt als bewijs, dat de daarop vermelde goederen door Eurofolie compleet en uiterlijk in goede staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument werd gemaakt.
e. Het door of namens de koper getekende exemplaar van de vrachtbrief of andere vorm van ontvangstbevestiging, geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door de koper compleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, tenzij een aantekening op de ontvangstbevestiging werd gemaakt.

8. Overmacht

a. Indien Eurofolie door overmacht niet in staat is de order normaal uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst in beginsel op een later tijdstip uit te voeren, danwel deze te ontbinden.
b. Onder overmacht wordt verstaan:
i. Elke van de wil van partijen onafhankelijke cq. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van Eurofolie kan worden verlangd.
ii. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Eurofolie of haar leveranciers, alsmede wanprestatie door leveranciers waardoor Eurofolie haar verplichtingen jegens de koper niet (meer) kan nakomen, alsmede het door leveranciers aanbrengen van wijzigingen aan/in te leveren goederen. In het laatste geval is Eurofolie gerechtigd tot levering van de gewijzigde goederen, indien de wijzigingen naar het oordeel van Eurofolie slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.
c. Eurofolie heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de goederen geleverd hadden moeten zijn.
d. Indien Eurofolie door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de order, heeft zij het recht deze extra kosten aan de koper in rekening te brengen.
e. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Eurofolie als de koper de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Eurofolie noch door de koper kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
f. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel is de koper gehouden het in het kader van de order beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

9. Aanvaarding, reclame en garantie

a. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Eurofolie zijn ontvangen en een nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de klacht bevatten. Voor bij ontvangst van de goederen niet uiterlijk waarneembare gebreken geldt dat reclamering binnen drie maanden na ontvangst dient plaats te vinden en in ieder geval binnen 10 dagen na ontdekking. De goederen moeten na het indienen van de klachten door de koper in onveranderde staat worden gelaten, totdat Eurofolie de klachten heeft onderzocht.
b. Reclames worden niet in behandeling genomen, indien de geleverde goederen zijn verwerkt of de voor deze goederen gebruikelijke opslagcondities niet in acht genomen zijn.
c. Ter beantwoording van de vraag of een leverantie buiten de in deze voorwaarden vastgestelde toelaatbare grenzen afwijkt van de gestelde eisen, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld. Gebreken geconstateerd bij een gedeelte van het geleverde geven geen recht tot afkeuring van de gehele partij, of tot weigering tot afname van het nog niet geleverde gedeelte.
d. Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Eurofolie, dan is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook, danwel heeft Eurofolie het recht het netto factuurbedrag te restitueren, waarbij de desbetreffende goederen in oorspronkelijke en onbeschadigde staat ter beschikking van Eurofolie moeten worden gehouden.
e. Reclames over facturen dienen schriftelijk te zijn ingediend binnen 10 dagen na verzenddatum van de facturen.
f. Indien de koper niet binnen 10 dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk gereclameerd heeft bij Eurofolie, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben gekeurd en geaccepteerd. Na die termijn worden reclames door Eurofolie niet meer in behandeling genomen.
g. Geleverde en door de koper conform deze bepaling geaccepteerde goederen worden nimmer teruggenomen. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door Eurofolie te bepalen voorwaarden.
h. Het indienen van reclameringen ontslaat de koper niet van diens verplichtingen uit de overeenkomst. Dientengevolge is opschorting van betalingsverplichtingen niet toegestaan.
i. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Eurofolie in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen. Indien de koper genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Eurofolie de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij zij verkiest het geleverde te vervangen danwel tot terugbetaling van het factuurbedrag terzake van de te vervangen goederen, e.e.a. onder teruggave van die goederen. Garantie voor door Eurofolie elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende producent/leverancier garantie verstrekt.
j. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is Eurofolie nooit gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door Eurofolie vervangen goederen.
k. De koper heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
l. Uit hoofde van een door Eurofolie verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, is Eurofolie slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
m. De koper vrijwaart Eurofolie voor elke aansprakelijkheid die op Eurofolie jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Eurofolie geleverde goederen.
n. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zes maanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de goederen terzake waarvan de koper reclame wenst te maken of garantie wenst te claimen, zijn opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

10. Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden, ter keuze van Eurofolie, hetzij netto contant bij (af)levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Eurofolie aangewezen bankrekening, in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. b. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan 2,5% bovenop de wettelijke rente te berekenen over het nog openstaande bedrag, gerekend vanaf 30 dagen na factuurdatum. Daarnaast komen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15%, voor het buitenland 20%, van de door de koper verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (zegge: eenhonderdvijftig euro).
c. Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft Eurofolie het recht de uitvoering van de levering op te schorten, totdat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de koper binnen een door Eurofolie te stellen schriftelijke nadere termijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Eurofolie tevens het recht, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en is zij niet tot verdere levering gehouden.
d. De koper is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Eurofolie, noch is de koper ten nadele van Eurofolie bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
e. Betalingen door de koper worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, zodat een betaling eerst strekt ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten en administratiekosten en als laatste ter voldoening van de hoofdsom.
f. Eurofolie is bevoegd de verplichting tot afgifte van goederen die onder haar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Eurofolie verblijvend, op te schorten totdat de koper aan zijn verplichting tot vergoeding van door Eurofolie geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.
g. Eurofolie bedingt ten behoeve van en voor zover nodig, mede namens de andere vennootschappen die tot de holding waarvan zij deel uitmaakt behoren, dat elk van deze vennootschappen als hoofdelijk medeschuldeiser gerechtigd is tot al hetgeen Eurofolie van de koper te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering te compenseren met een vordering die de koper op de betrokken schuldeiser mocht hebben.

11. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde goederen gaan pas in eigendom over op de koper indien de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Eurofolie, die voortvloeien uit de betreffende overeenkomst, of uit andere met Eurofolie gesloten overeenkomsten terzake van de levering van goederen, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de koper tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten, en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo.
b. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de koper van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde goederen eigendom van Eurofolie. De koper is niet gerechtigd om de goederen te verkopen of te be-/verwerken tenzij Eurofolie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De koper is evenmin gerechtigd om de bedoelde goederen aan derden te verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen danwel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van Eurofolie.
c. Terzake van natrekking (art. 5:14 BW) en vermenging (art. 5:15 BW) verplicht de koper zich reeds nu voor alsdan ertoe ten aanzien van door Eurofolie geleverde goederen waarbij sprake kan zijn van natrekking respectievelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door Eurofolie geleverde goederen aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak tengevolge van de natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van Eurofolie wordt tot het moment waarop de koper aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.
d. De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen op eerste verzoek aan Eurofolie te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, evenals indien sprake is van een ontbinding van de overeenkomst desverlangd direct aan Eurofolie af te geven.
e. De koper wordt tevens geacht Eurofolie reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Eurofolie betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de goederen te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de goederen mee te nemen.
f. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt -mits de goederen zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor Eurofolie bruikbaar zijn- de koper gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van Eurofolie met deze creditering te verrekenen alle op de koper rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens Eurofolie, met inachtneming van hetgeen in artikel 10 is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.
g. De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de verzekeringspolis is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden.
h. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in dit artikel bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
i. Tot zekerheid van correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt Eurofolie bovendien eigendomsrecht tot zekerheid -door het ontstaan van de vordering- op alle goederen die Eurofolie aan de koper heeft geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

12. Ontbinding

a. In het geval de koper:
i. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken overeenkomst of enige andere met Eurofolie gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen;
ii. getroffen wordt door een beslag op zijn producten;
iii. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissement door een derde wordt aangevraagd;
iv. surséance van betaling aanvraagt;
v. de onderneming of een belangrijk gedeelte ervan stil legt of liquideert, danwel zijn onderneming inbrengt in een andere onderneming of de doelstelling van zijn onderneming wijzigt;
vi. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld;
vii. buiten medeweten van Eurofolie een betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat;
viii. in het geval van een natuurlijke persoon: komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
wordt de koper geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is Eurofolie gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of - naar keuze van Eurofolie - de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldusluidende schriftelijke verklaring, en het mogelijk geleverde, doch niet of niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, zulks zonder dat Eurofolie tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan Eurofolie toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door Eurofolie geleverde goederen, waarvoor het onder artikel 11 besproken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
b. In gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die Eurofolie op de koper heeft of verkrijgt, direct opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid

a. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van het geleverde, geeft geen recht op schade-vergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Eurofolie. Eurofolie staat uitdrukkelijk niet in voor de toepasbaarheid van de door haar geleverde goederen voor de door de koper genoemde gebruiksdoelen cq. verdere bewerkingen.
b. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid, geldt voldoening door Eurofolie aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende reclames is geregeld in artikel 9, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de koper uitgesloten.
c. Eurofolie is jegens de koper nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en rente wegens persoonlijke ongevallen. Eurofolie is jegens de koper nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en rente wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de koper aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Eurofolie, haar personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
d. Eurofolie is jegens de koper nimmer aansprakelijk voor schade die de koper lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door de door Eurofolie aan de koper (door)geleverde goederen. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid.
e. Eurofolie is niet aansprakelijk voor in loonopdracht door de koper ter beschikking gestelde grond-, hulpstoffen en/of andere goederen.
f. Eurofolie erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Eurofolie veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van Eurofolie sprake is van opzet of grove schuld.
g. De aansprakelijkheid van Eurofolie wordt mede beoordeeld op grond van de product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Eurofolie. Behoudens de dekking hiervan is de vergoedingsplicht van Eurofolie beperkt tot ten hoogste de desbetreffende netto factuurwaarde, verband houdende met de leverantie waar de geclaimde schade verband mee houdt.
h. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van twaalf maanden na factuurdatum.
i. Indien de koper Eurofolie verzoek om het EAN symbool of enige andere code op de door Eurofolie te leveren goederen aan te brengen, zal Eurofolie dit op de voorgeschreven wijze doen conform de desbetreffende algemene voorschriften. Eurofolie is op geen enkele wijze aansprakelijk in relatie tot de bruikbaarheid van het symbool of de code voor het lezen door daartoe geëigende apparatuur.

14. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle door Eurofolie aan de koper verstrekte stukken, zoals haar aanbiedingen en overeenkomsten, maar ook de door haar ter beschikking gestelde adviezen, berekeningen en overige zaken zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt voor het door de koper met Eurofolie overeengekomen doel en mogen door de koper zonder voorafgaande toestemming van Eurofolie door hem niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden verpand noch op andere wijze worden bezwaard, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het intellectuele eigendom op deze stukken berust bij Eurofolie, danwel derden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten van geleverde goederen te verwijderen.
b. Het auteursrecht of enig ander recht op de door Eurofolie of in haar opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. berust bij Eurofolie. Eurofolie staat er niet voor in dat deze ontwerpen, tekeningen, dessins ed. geen inbreuk maken op een auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van een derde.
c. Indien de koper een door hem of in zijn opdracht vervaardigd ontwerp, tekening, dessin ed. aan Eurofolie in productie geeft, vrijwaart hij Eurofolie voor vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrechten van enige derde.


15. Drukvoorbereiding 

a. De kosten van drukvoorbereiding zijn voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk slechts een gedeeltelijke bijdrage van de koper in deze kosten is overeengekomen. 
b. Alle drukmateriaal blijft eigendom van Eurofolie. 
c. Door de koper betaalde cliché's zijn eigendom van de koper en worden op diens verzoek aan hem toegezonden.


16. Bedenktijd

Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product(en) retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw (bedrijfs)adres naar Eurofolie zijn voor eigen rekening. 
Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Eurofolie geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via verkoop@eurofolie.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

17. Klachtenregeling

a. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
c. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
d. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
e. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
f. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
g. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

18. Toepasselijk recht en rechtskeuze

a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voorvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen de vestigingsplaats van Eurofolie bevoegde Burgerlijke Rechter.
c. Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van Eurofolie voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.